// Arko? Maden Makinalar?

KVKK Aydınlatma Metni

K???SEL VER?LER KANUNU HAKKINDA GENEL B?LG?LEND?RME
6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (bundan sonra KVKK olarak an?lacakt?r) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmi?, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanm??t?r. KVKK’nun bir k?sm? yay?n tarihinde, bir k?sm? ise 7 Ekim 2016’da yürürlü?e girmi?tir.

VER? SORUMLUSU SIFATIYLA B?LG?LEND?RME
6698 say?l? KVKK uyar?nca ve Veri Sorumlusu s?fat?yla, ki?isel verileriniz bu sayfada aç?kland??? çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuat?n izin verdi?i durumlarda 3. ki?ilere aç?klanabilecek / devredilebilecek, s?n?fland?r?labilecek ve KVKK’da say?lan ?ekillerde i?lenebilecektir.

K???SEL VER?LER?N?Z?N NE ?EK?LDE ??LENEB?LECE??
6698 say?l? KVKK uyar?nca, Firmam?z ile payla?t???n?z ki?isel verileriniz, tamamen veya k?smen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, de?i?tirilerek, yeniden düzenlenerek, k?sacas? veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?leme konu olarak taraf?m?zdan i?lenebilecektir. KVKK kapsam?nda veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lem "ki?isel verilerin i?lenmesi” olarak kabul edilmektedir.

K???SEL VER?LER?N?Z?N ??LENME AMAÇLARI VE HUKUK? SEBEPLER?
Payla?t???n?z ki?isel veriler,
Mü?terilerimize verdi?imiz hizmetlerin gereklerini, sözle?menin ve teknolojinin gereklerine uygun ?ekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geli?tirebilmek için; 6563 say?l? Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun, 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yap?larak haz?rlanan 26.08.2015 tarihli 29457 say?l? RG’de yay?nlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sa?lay?c? ve Arac? Hizmet Sa?lay?c?lar Hakk?nda Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 say?l? RG’de yay?nlanan Mesafeli Sözle?meler Yönetmeli?i ve di?er ilgili mevzuat kapsam?nda i?lem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve di?er gerekli bilgileri kaydetmek için; Bankac?l?k ve Elektronik Ödeme alan?nda zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözle?me veya ka??t ortam?nda i?leme dayanak olacak tüm kay?t ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gere?i ve di?er otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; Kamu güvenli?ine ili?kin hususlarda ve hukuki uyu?mazl?klarda, talep halinde ve mevzuat gere?i savc?l?klara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 say?l? KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak i?lenecektir. Ki?isel verilerinizin aktar?labilece?i üçüncü ki?i veya kurulu?lar hakk?nda bilgilendirme Yukar?da belirtilen amaçlarla, Firmam?z ile payla?t???n?z ki?isel verilerinizin aktar?labilece?i ki?i / kurulu?lar; tedarikçiler, kargo ?irketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili ki?i ve kurulu?lar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri ??leyen s?fat? ile hizmet al?nan, i? birli?i yapt???m?z program orta?? kurulu?lar?, yurtiçi / yurtd??? kurulu?lar ve di?er 3. ki?ilerdir.

K???SEL VER?LER?N?Z?N TOPLANMA ?EKL?
Ki?isel verileriniz,
Firmam?z internet sitesi ve mobil uygulamalar?ndaki formlar arac?l???yla ad, soyad, TC kimlik numaras?, adres, telefon, i? veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullan?c? ad? ve ?ifresi kullan?larak giri? yap?lan sayfalardaki tercihleri, gerçekle?tirilen i?lemlerin IP kay?tlar?, taray?c? taraf?ndan toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylar?n? içeren veriler, konum verileri ?eklinde; Sat?? ve pazarlama departman? çal??anlar?m?z, ?ubelerimiz, tedarikçilerimiz, di?er sat?? kanallar?, ka??t üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve ça?r? merkezi gibi kanallar?m?z arac?l???yla sözlü, yaz?l? veya elektronik ortamdan; Firmam?z ile ticari ili?ki kurmak, i? ba?vurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmi? (cv), teklif vermek ve sair yollarla ki?isel verilerini payla?an ki?ilerden al?nan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yaz?l? ya da elektronik ortamdan; Ayr?ca farkl? kanallardan dolayl? yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yar??ma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçl? kullan?lan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya t?klama hareketleri, kamuya aç?k veri tabanlar?n?n sundu?u veriler, sosyal medya platformlar?ndan payla??ma aç?k profil ve verilerden; i?lenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK YÜRÜRLÜ?E G?RMEDEN ÖNCE ELDE ED?LEN K???SEL VER?LER?N?Z
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet sat?n alma ve di?er ?ekillerde hukuka uygun olarak elde edilmi? olan ki?isel verileriniz de bu belgede düzenlenen ?art ve ko?ullara uygun olarak i?lenmekte ve muhafaza edilmektedir.

K???SEL VER?LER?N?Z?N YURTDI?INA AKTARILMASI
Türkiye’de i?lenerek veya Türkiye d???nda i?lenip muhafaza edilmek üzere, yukar?da say?lan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanm?? ki?isel verileriniz KVKK kapsam?nda kalmak kayd?yla ve sözle?me amaçlar?na uygun olarak yurtd???nda bulunan (Ki?isel Veriler Kurulu taraf?ndan akredite edilen ve ki?isel verilerin korunmas? hususunda yeterli koruman?n bulundu?u ülkelere) hizmet arac?lar?na da aktar?labilecektir.

K???SEL VER?LER?N SAKLANMASI VE KORUNMASI
Ki?isel verileriniz, Firmam?z nezdinde yer alan veri taban?nda ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gere?ince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir ?ekilde üçüncü ki?ilerle payla??lmayacakt?r. Firmam?z, ki?isel verilerinizin bar?nd??? sistemleri ve veri tabanlar?n?, KVKK’nun 12. Maddesi gere?i ki?isel verilerin hukuka ayk?r? olarak i?lenmesini önlemekle, yetkisiz ki?ilerin eri?imlerini engellemekle, eri?im yönetimi gibi yaz?l?msal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Ki?isel verilerin yasal olmayan yollarla ba?kalar? taraf?ndan elde edilmesinin ö?renilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yaz?l? olarak Ki?isel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

K???SEL VER?LER?N GÜNCEL VE DO?RU TUTULMASI
KVKK’nun 4. maddesi uyar?nca Firmam?z?n ki?isel verilerinizi do?ru ve güncel olarak tutma yükümlülü?ü bulunmaktad?r. Bu kapsamda Firmam?z?n yürürlükteki mevzuattan do?an yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Mü?terilerimizin do?ru ve güncel verilerini payla?mas? veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 SAYILI KVKK UYARINCA K???SEL VER? SAH?B?N?N HAKLARI
6698 say?l? KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlü?e girmi? olup ilgili madde gere?ince, Ki?isel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki haklar? a?a??daki gibidir: Ki?isel Veri Sahibi, Firmam?za (veri sorumlusu) ba?vurarak kendisiyle ilgili;

Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,
Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,
Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme,
KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen ?artlar çerçevesinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Ki?isel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu i?lemlerin, ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere de bildirilmesini isteme,
??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,
Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme,
haklar?na sahiptir. Arkoç Maden Makinalar? KVKK kapsam?nda Veri Sorumlusu’dur. Firmam?z taraf?ndan atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyap? sa?land???nda Veri Sorumlular? Sicilinde ve bu belgenin bulundu?u internet adresinde ilan edilecektir. Ki?isel Veri Sahipleri, sorular?n?, görü?lerini veya taleplerini a?a??daki ileti?im kanallar?ndan herhangi birisine yöneltebilir:
E-mail : info@arkocmakina.com veya Telefon : +902623414278